top of page
Voltmeter
სპექტრი

ელექტრო და შენობების მართვის სისტემები (BMS)

  • სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა;

  • ვიდეოთვალთვალის სისტემა;

  • წვდომის კონტროლის სისტემები;

  • ავტომატიზაცია;

  • განგაშის სისტემა;

  • აუდიო გახმოვანება და მულტიმედიური გადაწყვეტილებები;

  • გათბობის, გაგრილების და ვენტილაციის სისტემების მართვა (HVAC).

სპექტრი
bottom of page